Υπηρεσίες εκτελωνισμούδιεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων

Υπηρεσίες εκτελωνισμού

Προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων τόσο για την εισαγωγή όσο και για την εξαγωγή των εμπορευμάτων σας. Επιπλέον αναλαμβάνουμε τις τελωνειακές διατυπώσεις απόθεσης για φορτία transit από και προς τις Βαλκανικές χώρες.